About OkShop

ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อหาแหล่งทุนในการดำเนินการใช้ตราสัญลักษณ์ การอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ การจัดสรรพื้นที่และการอนุญาตให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการต่างๆ เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การจัดงานแฟร์ งานวิ่งมาราธอน งานการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหางานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    Our Store

Phone: 0946691494
Email: info_ocs@rmutto.ac.th

เลขที่ 43 หมู่ 6ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12120

    Store Hours

Monday-Friday 08.30am–16.30pm

คณะผู้บริหาร  OK SHOP

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์

รองอธิการบดี

นางสาวงามจิต อินทวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

วิสัยทัศน์

ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นที่จะบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เพื่อการจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีพันธกิจ

1) บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ

2) บริหารจัดการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

3) การนำองค์ความรู้ที่มีของมหาวิทยาลัยสู่การสร้างรายได้ และ

4) อำนวยการประสานงานบริหารข้อมูลรวมศูนย์และกระจายงานผ่านเครือข่ายที่เข้มแข็ง กับภารกิจหลักได้แก่

  • บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ จากการใช้ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้อย่างโปร่งใส และเป็นระบบ

  • ให้บริการที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามายังมหาวิทยาลัย

  • ควบคุม อนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้ และ

  • บริหารงานทั่วไปของหอพักนักศึกษา

ติดต่อศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

บางพระ

ร้านสวัสดิการนักศึกษา อาคารสรรพวิชญ์ ชั้น 1
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

จักรพงษภูวนารถ

งานพัฒนานักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1
เลขที่ 58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

อุเทนถวาย

อาคาร……..ชั้น 1 ร้านสวัสดิการนักศึกษา
เลขที่ 225 ถนนพญาไท เเขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทบุรี

ศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก ชั้น 1 เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110