ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

                มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อหาแหล่งทุนในการดำเนินการใช้ตราสัญลักษณ์ การอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ การจัดสรรพื้นที่และการอนุญาตให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการต่างๆ เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การจัดงานแฟร์ งานวิ่งมาราธอน งานการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหางานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 สำนักงาน

Phone:  033-136-099 ต่อ 1153,1154
Email: asset.bp@rmutto.ac.th

เลขที่ 43 หมู่ 6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110

 เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30am–16.30pm

 

ติดต่อเรา

If you’ve got great products your making or looking to work with us then drop us a line.

Offline Store.

เขตพื้นที่บางพระ

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาคารศูนย์เรียนรวม ชั้น 1
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (ร้าน Ruok Shop)
เลขที่ 58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตจันทบุรี

อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก ชั้น 1
ที่อยู่ 131 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุเทนถวาย อาคาร 2 ชั้น 1 (อาคารไม้)
เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330